به گزارش«شيعه نيوز» شيخ همام حمودي رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق رژيم بحرين را مسيول زندگي شيخ عيسي قاسم دانست و از جامعه بين الملل خواست براي نجات جان شيخ عيسي قاسم فورا دخالت كنند.

شيخ همام حمودي در مورد هرگونه خطري كه سلامتي و جان آيت الله قاسم را تهديد كند هشدار داد و افزود: مسيولان آل خليفه مسيول سلامتي و حفظ جان شيخ عيسي قاسم هستند.

رييس مجلس اعلاي اسلامي از جامعه بين الملل و ميسسات حقوق بشر جهاني خواست هرچه زودتر در اين زمينه وارد عمل شوند و از سوي ديگر از سكوت جامعه بين المل در برابر نقش گسترده حقوق بشر در بحرين و نقض حقوق شيخ عيسي قاسم و حبس خانگي ايشان اظهار تعجب كرد.

شيخ حمودي در ادامه خواستار انتقال فوري شيخ عيسي قاسم به بيمارستان شد تا جان و سلامتي ايشان حفظ شود و امكان مراقبت كامل از ايشان فراهم شود و از سوي ديگر تاكيد كرد بايد با آيت الله قاسم بر اساس معاهدات و قوانين حقوق بشر بين المللي رفتار شود و افزود: بي اعتنايي رژيم بحرين به سلامتي شيخ عيسي قاسم مي تواند مسالمت اجتماعي بحرين را برهم بزند و اين اتفاقي است كه هيچ كس آرزوي آن را ندارد. منبع: حوزه نيوزشيعه نيوز