خدا و رسولش، دست مردم را در امور الهي، كوتاه ميدانند

يكي از نصوصي را كه بر طبق آن مي توان گفت انتخاب وصي نيز مانند انتخاب نبي، امري الهي است و مردم نمي توانند فرد ديگري را از جانب خود انتخاب نمايند، بيان كنيد.
ابوايوب انصاري نقل مي كند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود:
«اي فاطمه! مگر نمي داني كه خداوند به اهل زمين نظري افكند و از ميان آن ها پدرت را برگزيد و به پيامبري مبعوث ساخت؛ سپس بار ديگر نظر افكند و همسرت را برگزيد و به من وحي كرد تا تو را به همسري او درآورم و او را وصي خويش گردانم. »{۱}
همان گونه كه ازحديث بالا معلوم است، خداوند از ميان همه ي اهل زمين ابتداحضرت محمد صلي الله عليه و آله را به پيامبري برگزيد و سپس حضرت علي عليه السلام را به عنوان وصي او انتخاب نمود؛ بنابراين، اختيار وصي به همان روش اختيار نبي است. به عبارت ديگر، خداوند به پيغمبر صلي الله عليه و آله وحي كرده است كه علي عليه السلام را به عنوان وصي خود معرفي كن. نيز بايد دقت شود كه خلفاي انبياء پيشين در واقع، همان اوصياي آن ها بوده اند.
لذا، ديگر جايز نيست كسي را كه خدا انتخاب كرده و وصي بزرگترين پيامبرش گردانيده است، كنار بگذارند و ديگري را بر او مقدم شمارند!
به علاوه، هيچ شخص ديگري صلاحيت ندارد كه ولي و سرپرست چنين فردي باشد؛ يعني عقلاً ممكن نيست كه زمامداري غيرالهي و ظاهراً مردمي قبول شود و اطاعت او بر كسي كه خدا و رسولش انتخاب كرده اند، واجب باشد. علاوه بر آن، بر طبق نص صريح قرآن، هيچ فرد مؤمني حق ندارد در برابر حكم خدا و رسول، از جانب خود حكمي دهد و در برابر انتخاب ايشان، فرد ديگري را به زمامداري برگزيند؛ چرا كه قر آن مي فرمايد:
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » {۲}
«هيچ مرد و زن با ايماني، هنگامي كه خدا و رسولش حكمي دهند، حق ندارد اختياري در كار خويش داشته باشد و هر كس از فرمان خدا و رسولش سرپيچي كند، گرفتار گمراهي آشكار شده است»

پي نوشت ها:
۱) كنزالعمال ۶ / ۱۵۳، ح ۲۵۴۱؛ منتخب كنز در حاشيه ي مسند احمد ۵ / ۳۱ (به نقل از الكبير طبراني). نظير اين حديث در منابع زير آمده است: كنزالعمال ۶/ ۳۹۱، ح۵۹۹۲ و ص ۱۵۳، ح ۲۵۴۳ (به نقل از مستدرك حاكم ۳ / ۱۲۹)؛ منتخب كنز در حاشيه ي مسند احمد ۵ / ۳۹؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ۲ / ۴۵۱ (به نقل از مسند احمد بن حنبل(
۲) احزاب ۳۳ / ۳۶

سايت فطرت