اسم من، اسم تو، اسم او(3)

اميرمومنان عليه السلام دوستي داشتند، به نام عثمان بن مظعون كه او به عبادت كردن، معروف بود.
امام آن قدر وي را دوست مي داشتند كه فرزندي از فرزندانشان را به نام او، نام گذاري فرمودند.

همانا من او را به نام برادرم عثمان بن مظعون، نام گذاري كردم.
(ابوالفرج اصفهاني،مقاتل الطالبيين ص55)

مطميناً در جامعه آن روز خيلي ها را به نام عثمان مي شناختند،چرا كه اين نام يك نام مرسوم عربي بوده است.و تك تك آنها نمي توانند مدعي شوند كه امام به خاطر او نام فرزندشان را عثمان گذاشته اند.حتي اگر آنها ماجراي عثمان بن مظعون را ندانند.

بيشتربدانيم

فطرت