خاك، سجده، سؤال

چرا نماز مي خوانيد؟ چرا مغرب سه ركعت؟ چرا نماز صبح 4 ركعت نيست؟ چرا رمضان ماه روزه است؟ چرا...
اين ها همه اوامر الهي هستند. كسي كه به اوامر الهي در اين دو روز دنيا تن مي دهد ريز و درشت را با هم مي پذيرد. البته تمام اين اوامر حكمتي دارند كه الزاماً همه‌ي آن‌ها مشخص نيستند. شايد سجده بر خاك به معناي اوج ابراز خضوع و خشوع در برابر حق متعال باشد.

اما ما به خاطر اين تصوير زيبا نيست كه برخاك سجده مي كنيم.
اوج خشوع و خضوع در برابر خداوند جايي است كه امر او را بپذيريم.

نكته‌ي ظريف و دقيق همان است كه بيان شد و آن اين كه اگر حكمت يك حكم بيان نشد دليلي بر عدم اجراي آن وجود ندارد. ما به دليل آن كه امام دليل حكم را بيان كرده اند اقدام به سجده نمي كنيم بلكه به خاطر امر پيامبر صلي الله عليه و آله يا امام معصوم عليه السلام است كه بر خاك و يا هرچه آن ها فرموده‌اند سجده مي‌كنيم.
اين ظرافت همان معناي شيعه بودن است.