غدير قديمي است؟

بله قديمي است؟ حالا كه چي؟ اگر چيزي قديمي شد ديگر به درد نمي خورد؟ بي ارزش است؟ آيا قدمت به معناي بي اعتباري است
اصل و ريشه ي درخت از خود درخت قديمي تر است! حالا مي گوييد ريشه را بي خيال شاخه را بچسب؟
پدر و مادر از كودك قديمي تر هستند حالا مي گوييد بيا و مادر را بي اعتبار كن؟
راستي اعتبار يك قوم و ملت به قدمت فرهنگشان است چطور است تمامي آثار قديمي را به كل محو كنيم تا برادران... ما بهشان بر نخورد!

به نقل از وبلاگ"من هم شيعه هستم"