لطفاً به واژه ي فقط دقت كنيد!

فقط علماي اهل سنت بخوانند(10)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

"ارث"به معناي"نبوت"نيست به معناي"ارث"است!

قبلاً به اين آيه اشاره كرديم:
يَرثُني و يَرثُ مِن آل يعقوب
اين آيه به ارث مادي دلالت دارد.
زيرا اولاً،"علم، سيره ونبوت"موروثي نيست پس واجب است كه ارث، حمل بر مال گردد.
وجه دوم: حضرت زكريا گفته است: خدايا او را مورد رضايت قرار ده.
اگر مقصود از ارث، نبوت باشد، در اين صورت مثل اين است كه گفته شود:"خدايا! پيامبري را مورد رضايت و پسند خود قرار ده"كه اين سخن جايز نيست؛ زيرا تمام پيامبران مورد رضايت الهي و معصوم هستند.

فطرت