فقط علماي اهل سنت بخوانند(1)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

حق با كيست؟
عروة ابن زبير از عايشه نقل كرده است كه:
همانا فاطمه دختر رسول خدا، فردي را نزد ابوبكر فرستاد و ميراث خود از رسول خدا را، از او طلب نمود.
اين مطالبه شامل:
فيء، فدك، و باقي مانده خمس خيبر بود...
اما ابوبكر از اين كه چيزي از اين اموال را به وي پس بدهد، خودداري ورزيد.
(صحيح بخاري، حديث 3913)

اِنَّ فاطِمَةَ بِنتَ النَّبِيَّ اِرسَلَت اِلي ابي بَكر تَساَلُهُ ميراثَها مِن رَسُولِ اللهِ مِمّا اَفاءَ الله عَلَيهِ بِلمَدينَةِ وَ فَدَكَ وَ ما بَقِيَ مِن خُمسِ خَيبَرَ... فَاَ بي ابوبَكرٍ اَن يَد فَعَ اِلي فاطِمَةَ مِنها شَيياً.

نتيجه گيري:
حق با كدام يك است؟
فرقي نمي كند حق با كدام يك از دو طرف است اما حتماً حق با كسي است كه غضب خدا در غضب اوست. و رضايتش در رضايتمندي او.

فطرت/ فاطميه(س)