نه پيامبر(ص) فرمود و نه بوبكر

يار غار پيامبر صلي الله عليه و آله بودن يكي از افتخارات ابوبكر (خليفه ي بي غدير مسلمين) است. اگر اين موضوع را حمل بر صحت كنيم(البته به سختي)، ابهامي پيش مي آيد از اين قرار:
نه پيامبر صلي الله عليه و آله پس از ماجراي هجرت (در حدود يك دهه) اشاره اي به آن داشته اند و نه جناب بوبكر چيزي در دفتر افتخارات كعب الاحباريشان نگاشته اند!
لذا نتايج ذيل حاصل است
1-خانه از پايبست ويران است و يار غار ايشان نبوده است(توضيح تفصيلي)
2-يار غار بودن افتخار محسوب نمي شود چراكه حتي يك بار هم از آن يادآوري به ميان نيامده است.
3-يار غار، در دل غار، در آن روز خاص ترس و وحشتي داشته است تا جايي كه براي پيامبر صلي الله عليه و آله دردسر ساز شده بود و... كه يادآوري آن ترس و وحشت جز شرم و خجلت حاصلي نداشت!

فطرت