نگاه اهل سنت به آل محمد عليهم السلام

زمخشري در كشاف (1) به نقل از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم آورده است:

هر كس با محبت و دوستي آل محمد بميرد، شهيد مرده است، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد بميرد، آمرزيده مرده است، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد بميرد، درحال توبه مرده است، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد بميرد، مومن مرده است، آگاه باشيد هر كس با محبت و دوستي آل محمد بميرد، ملك الموت و نكير و منكر او را مژده بهشت مي دهند،...آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد بميرد، بر اساس سنت نبوي و جماعت مسلمين مرده است،

آگاه باشيد هر كس با خصومت و دشمني آل محمد بميرد، روز قيامت بر پيشانيش نوشته مي شود كه از رحمت خدا نا اميد است، آگاه باشيد هركس با دشمني آل محمد بميرد كافر مرده است، آگاه باشيد هر كس با دشمني آل محمد بميرد، بوي بهشت به مشامش نمي رسد.

1-جلد 2-صفحه 339 چاپ مصر سال1308

--------------------------------------------

با اين اوصاف افسوس كه برادران ما تن به راهي دادند كه با حرفشان در تناقض است.

فطرت