انسان براي اين‌كه بخواهد دعايش به اجابت برسد بايد در مال و يا نعمتي كه خداوند به او عطا مي‌كند صرفه‌جويي و ميانه‌روي داشته باشد.

به گزارش ايسنا يكي از مسايل اساسي كه امروزه در جامعه ما از اهميت بسيار زيادي برخوردار است صرفه‌جويي در اموال عمومي و خصوصي است اگر در كارها صرفه‌جويي داشته باشيم هرگز نعمت‌ها هدر نمي‌رود.

امام صادق (ع) درباره صرفه‌جويي در نعمت‌ها مي‌فرمايند: دعاي چهار كس مستجاب نمي‌شود... و مردي كه مالي داشته و آن را تباه كرده است و مي‌گويد: پروردگارا به من روزي ده و خداوند مي‌فرمايد: «مگر به تو فرمان ندادم كه صرفه‌جو باشي»

امام صادق (ع) به روايت از پيامبر(ص) مي‌فرمايند: هر كس در معيشت خود ميانه‌روي (و صرفه‌جويي) كند خدا روزي او را مي‌رساند و هر كس تبذير (و ولخرجي) كند محرومش مي‌سازد.

امام صادق (ع) مي‌فرمايند: ملاحظه داشتن در امور معاش بهتر است از فراواني مال.

امام صادق (ع) مي‌فرمايند: اگر مردي همه آن‌چه را كه دارد در راهي از راه‌هاي خدا انفاق كند كاري نيك نكرده و توفيقي نيافته است مگر خداي متعال نفرموده است: به دست خويش خود را به مهلكه (تباهي عاقبت تباه) ميفكنيد و به نيكويي رفتار كنيد كه خداوند نيكو رفتاران را دوست مي‌دارد يعني صرفه‌جويان را.

پي نوشت:

مجمع‌البيان7/179

كافي 4/ 52

سفينه البحار 1/532

كافي 4/53

منبع:

الحيات محمدرضا حكيمي
تابناك