چگونه شيعيان اعتقاد دارند كه پيامبر و ايمه بر عالم امكان ولايت و تسلط دارند در حالي كه برخي مضاميني كه در روايات هست با اين عقيده منافات دارد؟


توضيح:در بخش نودم دعاي جوشن كبير چنين آمده است: « يا من لا يحيي الموتي الا هو: اي كسي كه مردگان را غيراز او زنده نمي كند. » چگونه شيعه عقيده دارد كه ايمه مي توانند مرده را زنده كنند؟

پاسخ:احياي مردگان به صورت استقلالي, مختص خداست.

مراد از عبارت مورد استشهاد آن است كه آن كسي كه به اراده, خواست و اذن خود مستقلا (يعني بدون احتياج به اذن ديگري) زنده مي كند خداست و بس. اين كه پيامبر و ايمه ي هدي عليهم السلام زنده مي كنند به اذن و قدرتي است كه خداوند به ايشان داده است و اگر اعطاي اين قدرت الهي نباشد, ايشان عاجز صرف مي باشند.

سايت فطرت