آيا عايشه ام المؤمنين است؟

آيه اي كه در آن زنان پيامبر صلي الله عليه و آله را مادران مومنين خوانده اين آيه مي باشد: النبي اولي بالمومنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پر واضح است منظور از اينكه همسران پيامبر مادران مومنين هستند جواز نگاه محرميت و يا ارث بردن مومنين از آنان و يا حكم عدم ازدواج با دختران آنان و... نمي باشد بلكه منظور اين آيه حكم حرمت ازدواج با زنان پيامبر صلي الله عليه و آله است چنانكه اكثر تفاسير چه شيعه و چه سني اين را بيان داشته اند. همچنين آيه مذكور دليلي بر مومن بودن و يا مورد تاييد بودن تمام زنان پيامبر صلي الله عليه و آله نمي شود بلكه اين اصلي مسلم و قطعي است كه ملاك ايمان هر شخصي بندگي و سرسپردگي او به دستورات خداوند و رسول او و جانشينان به حقش مي باشد و قرابت و خويشاوندي به تنهايي در ايمان فرد نقشي ندارد مانند پسر حضرت نوح عليه السلام و يا زنان ناپاك پيامبران الهي حضرت لوط ونوح عليهم السلام همچنانكه قرآن هم به صراحت مي فرمايد: اي زنان پيامبر چنانكه هر يك از شما فحشايي آشكار مرتكب شود عذاب او مضاعف خواهد بود...احزاب /30 و يا بنگريد به آيات 4 و5 سوره تحريم كه مي فرمايد اگر شما دو زن توبه نكنيد و.....شما را طلاق خواهد داد و از شما بهتر و.....نصيبش مي گردد. پس به لفظ ساده معلوم مي شود خبرهايي بين زنان پيامبر بوده مخصوصا آن دو زن.
در پايان بايد گفت كه مخالفت و دشمني عايشه با حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام امري انكار ناپذير است كه درتاريخ شيعه و سني ثبت گرديده است. به عنوان يك نمونه آشكار آن، بر پا كردن جنگ جمل و مبارزه كردن او با امير مومنان حضرت علي عليه السلام بود. همان علي كه پيامبر درباره ايشان فرموده بود: حق با علي و علي با حق است (مبارزه با حق؟!) و در جاي ديگر فرموده بود دوستي علي ايمان و دشمني او كفر است (ابن مغازلي در مناقب الامام علي بن ابيطالب عليه السلام ص 162) و يا حديث ثقلين و...

فطرت