آيا عدم هماهنگي شيعيان با اكثريت مسلمانان (اهل سنت) دليل بر گمراهي آنان نيست؟

توضيح سوال: در صورتي كه آيات قرآن بر ولايت ايمه (ع) نص صريح داشت ؛ اهل قبله از ايشان روي گردان نمي شدند و در اصول و فروع از ايشان تبعيت مي كردند و عمل كرد گذشتگان صالح كه در صحت طريقي به صواب نزديك ترند، گواه چنين بوده كه از ايشان تبعيت نكردند ؛ اگر شيعه خلاف اين مطلب نظري دارد، بايد دلايل خود را بيان كند.

1- جمع كثيري از اهل قبله شيعيان هستند كه از ايمه (ع) روي گردان نشده اند و نخواهند شد و تابع كامل در اصول و فروع از ايشان مي باشند. گذشتگان و پيشينيان صالح شيعه، از زمان رحلت پيامبر (ص) نيز برهمين عقيده بودند.

2- زمامداران و اولياي وقت (حكام)به خاطر كسب مقام خلافت از اهل بيت عدول كردندو اساسا پس از نبي، عرب به جهت طمع در حكومت و خلافت و عدم تحمل اين مطلب كه رسالت و خلافت دريك خاندان بماند، ايمه ي اهل بيت را كنار زدند تا بعدها براي هريك از قبايل اميدي در تصرف اين مقام وجود داشته باشد ؛حتي اگر كسب اين مقام بعد از سال ها ممكن باشد.

3- در آيات قرآن و سنت صحيح پيامبر (ص)، نص صريح بر ولايت و خلافت امير المومنين(ع) وجود داشت اما به جهت مساله ي فوق آن را تاويل كردند كه اگر تسليم ظواهر و ادله مي شدند و آن هارا تاويل نمي كردند ؛ قطعا به سوي ايمه ي اهل بيت باز مي گشتند و خواص و عوام نيز به آن ها مراجعه مي كردند و خود از بزرگ ترين مبلغان و دعوت كنندگان به سوي آن ها مي شدند.

4- اگر كسي به دقت بنگرد ؛ خواهد دانست كه عدول از امامت اهل بيت در مذهب و مباحث مذهبي، تنها فرعي است از عدول از امامت و ولايت و خلافت عمومي آنان پس از پيامبر (ص) و اما تاويل و توجيه ادله اي كه دلالت بر امامت و پيشوايي خصوصي آنان در مسايل مذهبي داشت پس از توجيه و تاويل ادله اي بود كه دلالت بر امامت عامه و حكومت و خلافت آن ها پس از پيامبر (ص) مي كرد و اگر غير از اين بود كسي از آنان عدول نمي كرد.

5- به غير از نصوص متعددي كه در قرآن و سنت صحيح پيامبر (ص) در خصوص علي(ع) و اولاد كرام او وجود دارد ؛دقت در درجه ي علمي و عملي و تقواي ايمه (ع) نشان مي دهد كه ايشان بايد در تبعيت مقدم باشند ؛چرا كه آنان نسبت به مثلا ايمه ي اشعري، حنبلي، حنفي و مالكي هيچ گونه قصوري در علم و عمل و تقوا ندارند. لذا حق در تبعيت از ايشان است.

6- كدام محكمه و دادگاه عادل، حكم به گمراهي كساني مي كند كه به آنان متمسك شده و به ريسمان ولايت آنان چنگ زده اند و بر منوال آن قدم برمي دارند؟ حاشا كه اهل سنت و جماعت چنين حكمي كنند.


سايت فطرت