آيا شروع كار با نام مخلوق شرك نيست؟

روايت مورد شبهه:
إذا اشتكي الإنسان فليقل: «بسم الله و بالله و بمحمد رسول الله (صلي الله عليه وآله) أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله علي ما يشاء من شر ما أجد».
منبع روايت: الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص 567.

متن شبهه:
در برخي از كتب روايي شيعيان عباراتي به چشم مي‌خورد كه حاكي از شروع كار با نام مخلوق است. از نظر شما آيا اين اعتقاد شيعيان به معني شريك گرفتن براي خداوند نيست؟ با توجه به عبارت بسم الله الرحمن الرحيم، چه دليلي وجود دارد كه كارها را با نام غير خدا آغاز كنيم؟

خلاصۀ پاسخ:
آنچه در عبارت «بمحمد» نهفته است، مسيلۀ توسل به مقام والاي پيامبر (صلي اللـه عليه و آله) است كه دستوري قرآني است؛ چرا كه باء در اين عبارت، باء استعانت است.

پاسخ كامل:
در زبان عربي حروف، معاني مختلفي مي‌گيرند و مفاهيم آنها با توجه به كاربردشان در جمله شناخته مي‌شود. از جمله حرف"باء"كه بيش از 15 معنا براي آن ذكر كرده اند؛1 بنابراين تشخيص درست معناي حروف در فهم صحيح عبارت بسيار مؤثر است. بر اين اساس مراد از اين عبارت شروع كار با نام مخلوق نيست، بلكه باء در عبارت «بمحمد»، باء استعانت است و منظور از عبارت اين است كه به نام خدا با ياري جستن از او و با كمك خواستن از پيامبر(صلي اللـه عليه و آله)... در واقع با اين عبارت، امام (عليه السلام) مردم را در هنگام ناخوشي به توسل به پيامبر(صلي اللـه عليه و آله) دعوت مي‌كند. همان‌طور كه بيان شد توسل يك دستور قرآني است. خداوند مي‌فرمايد: ﴿و ابتغو إليه الوسيله﴾؛ لذا در اين عبارت"شروع كار با نام مخلوق"وجود ندارد، بلكه آنچه در عبارت «بمحمد» نهفته است، مسيلۀ توسل به مقام والاي پيامبر(صلي اللـه عليه و آله) است كه يك دستور قرآني است.


1. موسوعة الصرف و النحو و الاعراب، اميل بديع يعقوب، انتشارات استقلال، ص 185.


به نقل از وبلاگ كبوتران عاشق


وبلاگ كبوتران عاشق